Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Oznámenie o zadávaní zákazky - "Osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach – projektová dokumentácia"

Súťaž na projektovú dokumentáciu - „Osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach"
vyhrala: "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.

Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu osvetlenia (iluminácie) NKP Dómu sv. Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach. Projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s predloženým svetelným návrhom. Termín dodania PD: v zmysle predloženej ponuky, 10 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Rozsah a obsah PD: podľa prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.

Suma objednávky: 15 072,00 €

Objednávka: O50100140003

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predmet zákazky: „Osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach" – projektová dokumentácia
Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 28.01.2014, do 10:00 hod. na e-mail: 2014.08522@kosice.sk
 

Oznámenie (104,742 kB)
o zadávaní zákazky
Príloha č. 1 (124,742 kB)
Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 (84,67 kB)
Ponuka uchádzača
Podklady k technickému riešeniu iluminácie Dómu sv. Alžbety (1331,688 kB)
Pohľady (511,281 kB)
Rozhodnutie KPÚ (111,305 kB)
Vysvetlenie č. 1 (62,182 kB)

Na základe požiadaviek z UHA je potrebné osvetlenie riešiť:
a) Ako slávnostné, pre významné dni, udalosti a podujatie mesta a cirkvi,
b) Ako každodenné, dôstojné pre najvýznamnejšiu pamiatku v meste s možnosťou ich regulácie (intenzita osvetlenia, farba, zvukové efekty)
 
Osvetlením prezentovať architektonické a sochárske dielo v celkovom objeme a detailoch zvlášť. Zvláštnu pozornosť venovať severnému portálu a obom vežiam.
Osvetlenie riešiť bez osvetlenia či svetelného obťažovania susedných objektov na Hlavnej ulici. Osvetlenie riešiť bez svetelného obťažovania interiéru kostola a bohoslužieb v kostole.
Osvetlenie riešiť bez väčších zásahov do stavby kostola a bez vizuálneho vnímania osvetľovacích zariadení pri dennom svetle.
Osvetlenie riešiť s použitím najmodernejších technológií iluminácie a ovládacích prvkov (využitie systému riešenia umožňujúceho širšie využitie statických a dynamických možností osvetlenia, ovládanie digitálnym signálovým procesorovým systémom špeciálne navrhnutým pre ovládanie audiovizuálnych zariadení v architektonických alebo zábavných aplikáciách)a úsporným spôsobom k spotrebe elektrickej energie (LED technológie) pri rešpektovaní kultúrno-historickej hodnoty objektu, architektonického a historicko-pamiatkového prostredia a okolia objektu
Osvetlenie riešiť bezpečne (reštaurovanie kostola, exkurzie, vedecký výskum a pod.)
Osvetlenie riešiť ako prevádzku za každého počasia a ročného obdobia.
Osvetľovacia sústava môže podstatným spôsobom zmeniť obraz Dómu v noci voči jeho obrazu cez deň. Vzhľadom na význam objektu sa odporúča ponechať obraz Dómu v nočných hodinách podobný, ako sa nám javí cez deň.
Koncepcia osvetlenia:
V prípade protismerového osvetlenia bude dominovať slávnostný charakter Dómu. Osvetlenie z dlažby, no najmä podporené farebnosťou osvetlenia podčiarkne dramatickosť scény.
Na stretnutí s dňa 13.12.2013 sa účastníci dohodli, že trvalo svietiace osvetlenie bude mať viac slávnostný charakter. Novonavrhované osvetlenie musí však umožniť režim farebného osvetlenia s možnosťou plynulej regulácie farby svetla a s možnosťou zmeny farby svetla na zvukové podnety. V každom prípade je nevyhnutné kvalitne osvetliť aj strechy Dómu.
Inštalačné vedenia navrhovať s použitím nekorodujúcich materiálov. Svietidlá vyberať s krytím IP65 a vyšším.
Účastníci stretnutia sa tiež dohodli na nasledovnom umiestnení svietidiel.
- Preferované bude umiestnenie svietidiel na existujúce stožiare. V prípade potreby je možné zvýšiť ich výšku, prípadne postaviť ďalšie osvetľovacie stožiare v okolí Dómu.
- Citlivo zvážiť umiestnenie svietidiel v dlažbe v okolí kostola. V tomto prípade by bolo vhodné prednostne využiť súčasné miesta nefunkčných svietidiel osadených v dlažbe.
- Pokiaľ je to možné vyhnúť sa umiestneniu svietidiel na telese Dómu. Ak to bude nevyhnutné, umiestniť rozmerovo malé svietidlá na galérie Dómu. Ak to nepôjde protismerovým osvetlením, osvetlenie strechy možno zabezpečiť čo najtenšími lineárnymi svietidlami ukrytými za zábradlie okolo strechy.
- Vzhľadom na zložité vlastnícke vzťahy k objektom v okolí Dómu, je potrebné minimalizovať umiestnenie svietidiel na strechách okolitých budov.
- Umiestnenie svietidiel už v rámci projektovej prípravy konzultovať s KPÚ a ÚHA Košice.
 
Aké jasy použiť?
Jasy na objekte navrhovať s ohľadom na zmerané činitele odrazu jednotlivých častí objektu (povinnosť projektanta) tak, aby vplyvom rôznych činiteľov odrazu nedochádzalo k príliš veľkej gradácii jasu na objekte. Na základe nameraných činiteľov odrazu navrhnúť osvetlenosť na jednotlivých častiach objektu tak, aby sa dosiahol priemerný jas
do 15 cd/m2
V prípade použitia stupňovitej regulácie jasu, navrhnúť osvetlenie objektu tak, aby sa dosiahli jasy 8, 12 a 15 cd/m2 . Preferuje sa však úplná plynulá regulácia jasu na objekte.
Zabezpečiť rovnomernosť jasov na objekte minimálne 0,2.
Akcentačným osvetlením možno vyzdvihnúť najdôležitejšie časti Dómu: Severný portál, Západný portál, Južný portál, Žigmundova veža, Matejova, veža, Pamätník Františka II. Rákociho
V projekte je potrebné vytvoriť detailnú mapu jasov na objekte. Ešte raz zdôrazňujeme vytvorenie takej osvetľovacej sústavy, ktorá bude umožňovať plynulú zmenu farby svetla (farebné osvetlenie). Toto sa bude zapínať iba v prípade zvláštnych príležitostí a sviatkov.
Teplota chromatickosti:
Charakterizuje farebný tón svetla, Z tohto hľadiska môže byť farba svetla (farebný tón)
- teplobiela, pre teplotu chromatickosti Tk menej 3500K,
- neutrálne biela, pre teplotu chromatickosti Tk v rozmedzí 3500 až 4500K,
- denná, pre teplotu chromatickosti Tk viac ako 4500K.
 
Navrhujeme, aby Dóm sv. Alžbety, vzhľadom na chromatickosť objektu bol osvetlený teplobielou farbou svetla.
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie musí urobiť iluminačnú skúšku na farbu svetla a jasy za účasti zástupcov mesta, KPÚ a ÚHA.
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie predloží vizualizáciu objektu s použitím relevantných svetelnotechnických programov (Dialux, Relux...)

http://kosice.sk/article.php?id=13569

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

konečne

(Marek, 5. 2. 2014 21:46)

Konečne vedeniu mesta osvietilo mozgy a začali riešiť osvetlenie takej stavby , dovolím si povedať najkrajšej na Slovensku , konečne